เกี่ยวกับบริษัท

เครือ ซิตโต้ กรุ๊ป เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2530 ภายใต้การ บริหารงานของคุณสรรพ์ บุญเจริญ และคุณศรศิริรินทร์ บุญเจริญ ด้วย ทุนจดทะเบียน 160 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่ เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมทั้งในธุรกิจสัตว์น้ำและด้านการเกษตร ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อตลาดที่ยั่งยืน

บริษัท ซิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขยายธุรกิจไปยังต่าง ประเทศและก่อสร้างโรงงานขึ้นที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ภายใต้ชื่อ บริษัท ซิตโต้เวียดนาม จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์สัตว์น้ำจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของชาวเวียดนาม ในเรื่องของคุณภาพและบริการ ปัจจุบันสามารถขยายธุรกิจสู่ภาคการเกษตรอย่างครบวงจร โดยเฉพาะการผลิตปุ๋ยและอาหารเสริมที่สามารถเพิ่มผลผลิตพืชได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัท ซิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ ได้แก่ มหาสารคาม พิษณุโลก สระบุรี กาญจนบุรี สุราษฎ์ธานี สกลนคร และกระบี่ เป็นต้น เพื่อสร้างงานให้กับท้องถิ่น และเข้าถึงเกษตรกรผู้ใช้ ตลอดจนให้มีความสอดคล้องทั้งในด้านงานวิชาการ งานพัฒนา และงานบริการที่เป็นเลิศ

กลุ่มบริษัทเครือซิตโต้กรุ๊ป