LOGO SITTO FOODTECH ok-04
LOGO SITTO YUNNAN-01
lookmoo-logo-web
บ.ซิตโต้01

ซิตโต้ ประเทศไทย

ค้นคว้า วิจัยพัฒนา เพื่อการเกษตรไทย

กว่า 30 ปีที่เรา เครือซิตโต้กรุ๊ป ผลิตและจัดจำหน่าย เคมีภัณฑ์สัตว์น้ำ เคมีภัณฑ์เกษตร ภายใต้ตราสินค้าคุณภาพ “ม้าน้ำ” ซึ่งเราเป็นผู้นำอันดับต้นๆ ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ โดยเราสร้างสรรค์ เคมีภัณฑ์คุณภาพ และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเกษตรกรทุกคน

เกี่ยวกับซิตโต้

เคมีภัณฑ์พืชจากซิตโต้

คิดค้น พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและผลผลิตการผลิตทางเกษตรกรรม โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และยังคงประสิทธิภาพสูงสุดเอาไว้

เคมีภัณฑ์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งด้าน เคมีภัณฑ์และชีวพันธุ์ กลุ่มจุลินทรีย์ ที่ทางบริษัทคิดค้น สรรหา และคัดเลือก เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเกษตรกร ตลอดไป

สินค้าในกลุ่มบริษัทกับบริษัท

สินค้านวัตกรรมที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกร อาทิเช่น สารเคลือบเสริมประสิทธิภาพปุ๋ย ผลิตสินค้าจำนวนมากสำหรับใช้ในฟาร์มปลูก หรือ เพาะเลี้ยงขนาดใหญ่

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ข่าวสารและกิจกรรม